• Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονών30 b 300 kgh
  • Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονών30 b 300 kgh
  • Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονών30 b 300 kgh
  • Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονών30 b 300 kgh
  • Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονών30 b 300 kgh
 • Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονών30 b 300 kgh

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονών30 b 300 kgh

  Λεπτομέρειες:

  Τόποςκαταγωγής: ΠροέλευσητηςΚίνας
  Μάρκα: HSD
  Πιστοποίηση: CE、SGS、UL / ISO
  Αριθμόμοντέλου: 30 b

  Πληρωμής & Αποστολής Όροι:

  Ποσότηταπαραγγελίας分钟: 1σύνολο
  Τιμή: 3000 - 10000美元
  Συσκευασίαλεπτομέρειες: Ταπρότυπαεξήγαγαντηνξύλινηπερίπτωσηγιατημακροχρόνιακαιασφαλήναυτιλίαθάλασσας
  Χρόνοςπαράδοσης: 30εργάσιμεςημέρες
  Όροιπληρωμής: 电汇,信用证
  Δυνατότηταπροσφοράς: 1000 κομμ α τια το χρ νο
  Καλύτερητιμή Επικοινωνία

  Λεπτομερήςενημέρωση

  Υλικό: SS304καιSS316L Ασφάλεια: Κκπ και αξι normia πιστη συσκευ ια σφ α λεια ζ
  καθαρισμός: Εύκολος για το καθαρισμ咔雷斯 Πολωνικά: Ra0.8 κα κ 1.6,它第一百八十条
  亨德尔: ε ε ε ε αζο ο ζ ζ α ια του ζ ε ε ε η λαβ ζ ζ η τη λαβ ζ ζ ζ
  Υψηλόφως:

  300kgh超细粉碎机

  300kgh集尘粉碎机

  30B 300kgh细粉研磨机

  Περιγραφήπροϊόντων

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονών30 b 300 kgh

  30 bφαρμακευτική/χημική粉碎机μύλωνανοξείδωτουζάχαρηςφραγμώνβοτανικήλεπτήσυντετριμμένημηχανήσκονών

  30b ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΚΟΝΗΣ

  Εφαρμογή

  30 bαλέθονταςμηχανήεπίδρασηςσειράςηυψηλήέχειτηνευρείαεφαρμογήκαιχρησιμοποιείταιευρέωςγιατηβιομηχανίαφαρμάκων,χημικήβιομηχανία,βιομηχανίατροφίμωνβιομηχανίαςφυτοφαρμάκων,βιομηχανίασιταριού,βιομηχανίασιταριούκαιούτωκαθεξής。

  Αρχήεργασίας

  Αυτήημηχανήχρησιμοποιείτησχετικήκίνησημεταξύτουκινητούκαισταθερούδίσκουδοντιώ,νοιπρώτεςύλεςπουσυντρίβονταιαναλαμβάνουντιςπεριεκτικέςενέργειεςόπωςπροσκρουμένοςαπόταδόντια,τηντριβή,πουπροσκρούουνμεταξύτωνπρώτωνυλών,τελικάοιπρώτεςύλεςσυντρίβεταικαιπερνάτοκόσκινο。Ταχαρακτηριστικάγνωρίσματάτουείναιαπλάκαιστερεάστηδομή,σταθερήσελειτουργία,υψηλήσυντριμμένηαποδοτικότητα。Ησυντριμμένηπρώτηύλημπορείνααπαλλαχθείμέσωτηςαλέθονταςαίθουσας。τ,Επιπλέονοδιαφορετικόμέγεθοςτηςπρώτηςύληςπουσυντρίβεταιμπορείναείναιπερνώ吗?οθ διαφορετικ家族πλ ε αΕπιπλέον 30b末梢走到外线外线ετα π π το ανοξΚάνειταπροϊόντατωνφαρμάκων,τατρόφιμακαιοιχημικέςουσίεςείναικαιούτωκαθεξήςσύμφωναμετιςαπαιτήσειςτωνπροτύπωνκαικαλύπτουντιςαπαιτήσειςτηςκκπ。
  1.Μετηβοήθειατηςσχετικήςκίνησηςμεταξύτωνκινητώνκαισταθερών槽δίσκων,τουλικόσυντρίβεταιαπότοναντίκτυποκαιτριβήτωνδοντιώνκαιτοναντίκτυπομεταξύτωνυλικών。Τοσυντριμμένουλικόεισάγεται捕手αυτόματακάτωαπότηνεπίδρασητηςπεριστρεφόμενηςφυγοκεντρικήςδύναμης。
  2.Τοσυντριμμένουλικόαπότηφυγοκεντρικήδύναμη,εισάγειαυτόματατηντσάνταπαγίδων,ησκόνηφιλτράρεταικαιανακτάταιαπότοσυλλέκτησκόνηςμέσωμιαςτσάντας。
  3.ΗμηχανήυιοθετείτουψηλήςποιότηταςανοξείδωτοAISI304ήAISI316L,ηδιαδικασίαπαραγωγήςκαμίασκόνη,καιμπορείναβελτιώσειτηχρησιμοποίησητωνυλικών,ναμειώσειτιςεπιχειρησιακέςδαπάνες。Ηαντικατάστασητουδιαφορετικούμεγέθουςμορίωνκαθορίζεταιαπότοναριθμόοθονών。
  4.Μέσαστηνπερίφραξη(αυλάκισυντριβής)όλεςφατνιακέςαπότηνακρίβειαπουεπεξεργάζεταιστημηχανήώστεναεπιτευχθείμιαομαλήεπιφάνεια,εύκοληνακαθαρίσεικαινααλλάξειτοσυνηθισμένοτραχύτοίχομύλων,εύκολονασυσσωρεύσειτησκόνη,τοφαινόμενοείναιδύσκολονακαθαριστεί,τατρόφιμα,φαρμακευτικόείδος),χημικήουσίακαιάλληγραμμήπαραγωγήςμετηναπαίτησητηςκκπ。
  5.Ηδομήμηχανώνείναιαπλή,γερή,ομαλήλειτουργία,τοσυντριμμένουλικόγρήγορακαιομοιόμορφα,μετακαλάαποτελέσματα。

  Χαρακτηριστικάγνωρίσματα

  1.机υλικά:AISISUS304 AISISUS316L,καιάλλουλικό。
  2.Οιδιαφορετικοίτύποιμαχαιριώνσιγουρεύονταιότιταιριάζουνγιαταδιαφορετικάυλικά。
  3.Εύκολαγιανααντικαταστήσειτηνοθόνη,απλήπλύσηλειτουργίαςκαιευκολίας。
  4.Η μη ην η π ο ο ζ (η η η π π ο ο ζ
  5.Ημηχανήέχειτηνυψηλήαποδοτικότητακαιτηχαμηλήενέργεια,χαμηλούθορύβου
  6.Τουλικότελώνμπορείναπροέλθειαπότηνκύριααλέθονταςκοιλότηταάμεσα,μπορείναπάρειτοδιαφορετικόμέγεθοςμορίωνμετηναλλαγήτουδιαφορετικούπλέγματοςοθόνης。
  7.Ολόκληρηηκλειστήλειτουργίαεξασφαλίζειένακαθαρόεργαστήρι,οοδιαφορετικόςτύποςσκόνη-συλλέκτηκάνειτηδιαφορετικήσυλλογήσκόνης。
  8.Συσκευήυδρόψυξηςτουάξοναγιανασιγουρευτείτησυνεχήλειτουργίαγιατοσπάσιμοοάξοναςκαιηλειτουργώνταςαίθουσαεπειδήουψηλήςθερμοκρασίαςτουάξονα。
  9.Τοειδικόσχέδιοόπωςοδιακόπτηςασφάλειαςγίνεταιαποδεκτόκαιεπίσηςαπόδοσηασφάλειαςκαιαξιοπιστίας。
  10.Ιδιαίτεραγυαλισμένεςεσωτερικέςκαιεξωτερικέςεπιφάνειεςτηςμηχανής,κανέναςνεκρόςελθών,εύκολοςνααπαλλάξειταυλικά,εύκολανακαθαρίσουν。Περιορισμός起源于η η απα……κκπ。
  11.Γιατοηλεκτρικόσυστατικό,χρησιμοποιούμεκυρίωςτοδιεθνέςεμπορικόσήμαόπωςABB,西门子ήΣνάιντερ。
  12.Ο2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1συνδέειεπίσηςμετοντροφοδότηβιδώνήτομεταφορέαζωνώνγιαναστείλειταυλικάστοεκατομμύριοκαρφιτσών。
  13.Ο2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1συνδέειεπίσηςμεzγύρωαπότοκόσκινοδόνησηςπουχωρίζειπάλιγιαναπάρειταομοιόμορφαυλικά。

  Τεχνικέςπαράμετροι

  Πρότυπο 20 b 30 b 40 b 50 b 60 b
  Ικανότηταπαραγωγής(公斤/小时) 60 - 150 100 - 300 200 - 800 200 - 1000 500 - 1200
  Κύρια ταχ α τ τα α ξον (r/min) 4500 3800 3400 3200 3400
  Μέγεθος)μορίων(χιλ)。 6 10 12 12 12
  Λεπτομέρειαλείανσης(πλέγμα) 60 - 120 60 - 120 60 - 120 60 - 120 60 - 120
  δύναμημηχανώνσυντριβής(千瓦) 4 5.5 7.5 18 18.5
  ν ηχαν plaiting ν (kw) 0, 75 0, 75 1.5 3. 3.
  γενικέςδιαστάσεις(χιλ)。 Λ 1100 1200 1350 1350 1350
  W 500 600 700 800 1200
  Χ 1650 1650 1700 2700 2700

  Εικόνεςμερώνμηχανών

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 0Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 1

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 2Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 3

  Τιμές plapla_ διπλ起源于起源于

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 4Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 5

  Ναυτιλίακαιπαράδοση

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 6Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 7

  Πρώτηύλη

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 8Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 9

  Ποιοτικήεπιθεώρησημηχανώνπρίναφήνειτοεργοστάσιο

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 10Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 11

  Προηγούμενηέκθεση

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 12Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 13

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 14Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 15

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 16Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 17

  Ροήυπηρεσιών

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 18Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 19

  售前υπηρεσία
  Προσκαλούμετουςπελάτεςγιαναεπισκεφτούμετηνεπιχείρησήμαςκαιναεπικοινωνήσουμεστιςτεχνικέςαπαιτήσειςπρόσωπομεπρόσωπο。
  υπηρεσίαπώλησης
  Αρμόδιοςγιατηδιόρθωσητουεξοπλισμούσύμφωναμετιςαπαιτήσειςτωνπελατώντωνδιάφορωντεχνικώνστοιχείων。Οιμηχανικοίμαςθαεκπαιδεύσουντουςπελάτεςμαςγιαταχαρακτηριστικάγνωρίσματαεξοπλισμούκαιτασημείακλειδίλειτουργίαςγιανασιγουρευτούντονεξοπλισμόπουτρέχειστονκαλύτεροόρο。
  υπηρεσίαμεταπώλησης
  Παρέχουμετηνεγκατάσταση,τηδιόρθωση,τησυντήρηση,τιςεκπαιδευτικέςκαιάλλεςυπηρεσίεςΠαρέχετετασχετικάτεχνικάστοιχεία,τονεξοπλισμό,τολογισμικόκαιτασχετικάυλικάπιστοποίησηςτηςκκπΗάμεσηεπικοινωνίαυπηρεσιώνμεταπωλήσεωνοργάνωσης),καικανονίζειτοπροσωπικόγιαναεπισκεφτείτουςπελάτεςγιαναξέρεικάθεχρόνοπερισσότερεςανάγκεςπελατών,όπωςταπροβλήματαλειτουργίαςπελατώνστοστάδιοτουεξοπλισμούπαραγωγής。
  ποιοτικήυπόσχεση
  ΟιυποσχέσειςεπιχείρησήςμαςλειτουργούναυστηράταπρότυπαπιστοποίησηςποιοτικώνσυστημάτωνISO9001καιτιςφαρμακευτικέςαπαιτήσειςλογιστικούελέγχουεξοπλισμούκκπ,υπόσχεσηπουπαρέχουμετονέοεξοπλισμό。Προηγμένη求者求者求者求者求者Ασφαλήςαξιόπιστοςλειτουργίαςεξοπλισμού,προσιτός,εύκολοςναδιατηρήσει。
  Ηπερίοδοςεξουσιοδότησηςεξοπλισμούείναιέναέτος,όλαταμέρηγιατονεξοπλισμόεπιλέγουντογνωστόεμπορικόσήμα。Κατάτηδιάρκειατηςεξουσιοδότησηςότανέχειοεξοπλισμόςτοπρόβλημαστηνποιότηταόπωςτηναποτυχίακαιτηζημίαεξοπλισμού,τησυντήρησηήτηναντικατάστασηεπιχείρησηςδωρεάν。

  Γιατίμαςεπιλέξτε

  1.专门的στοσχεδιασμό,νααναπτυχθείκαιτηνκατασκευή。

  2.超过130εθνικάδιπλώματαευρεσιτεχνίας,εθνικάκαιεπαρχιακάβραβείακαινοτομίαςτεχνολογίας

  ερευνητικόκέντροτεχνολογίαςεφαρμοσμένηςμηχανικήςεξοπλισμού3。省医药

  4.国家υψηλήτεχνολογία,εθνικήένωσηβιομηχανίαςεξοπλισμού制药,επαρχιακέςνέεςειδικέςεπιχειρήσειςπείρας

  5.制造οστερεόςεξοπλισμόςγραμμώνπαραγωγήςπροετοιμασιώνγιαανωτέρ500ωεσωτερικάκαι海外τιςεπιχειρήσεις

  6.现代εργαστήριοπαραγωγήςκαιγραμμήπαραγωγήςτουεξοπλισμούκατασκευήςυψηλώνσημείων

  7.专业καιαποδοτικήδιαχείρισηυπηρεσιώνμεταπωλήσεων

  8.竞争型的或者第一百零一条的?

  9.满足ISO9001 και CE

  10.OEM / ODMδιαθέσιμος)

  Άποψηεπιχείρησης

  Εισαγωγήεπιχείρησης:Ξεραίνοντας有限公司εξοπλισμού跟常州,ΕΠΕ。
  Ηξεραίνοντας有限公司εξοπλισμού跟常州,ΕΠΕέχεικαθιερώσειτ2011οκαικαλύπτειέναντομέ15000ταετραγωνικώνμέτρων,κατέχεισταθερός-προτέρημε5ακατομμυρίωνΔολΗΠΑ。ΤαπροϊόνταέχουνεξαγάγειστιςΗΠΑ,Σιγκαπούρη,Ινδία,Ουκρανία,Ρωσία,Κορέακαιούτωκαθεξής。Ηεπιχείρησηέχειπροωθήσειτονεξοπλισμόπαραγωγής,τηνάριστεςτεχνικέςομάδακαιτηνυπηρεσίαμεταπωλήσεων。

  Σκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kgh 20

  常见问题解答:
  1.问:Παρακαλώπεριγράψτετηνπερίοδοεξουσιοδότησήςσας。
  Α:15μήνεςμετάαπότονεξοπλισμόπροσεγγίζεταιστολιμέναπροορισμούή12μήνεςμετάαπότηνεγκατάστασηκαιτηνανάθεσητουεξοπλισμού,οποιοσδήποτεέρχεταιπρώτα。

  2.问:Παρέχετετηνεπιτόπιεςεγκατάστασηκαιτηνανάθεση;
  Α:Ναι。Εάνκατόπιναιτήσεως,θαπαράσχουμετιςοδηγίεςτηςεπιτόπιωνεγκατάστασηςκαιτηςανάθεσης。Συνήθωςέναςμηχανικόςμηχανικόςκαιέναςηλεκτρολόγοςμηχανικόςπουβοηθούν。

  3.问:Πόσοπερίπουτοκόστοςτηςεπιτόπιαςκαθοδήγησηςεγκαταστάσεωνκαιανάθεσης;
  Α:Τοκόστοςαποτελείταιαπόταμετ的επιστροφήςαεροπορικάεισιτήρια,τιςδαπάνεςδωματίουκαιπινάκων,τοκόστοςυπηρεσιών(κόστοςεργασίας),καιτημεταφοράπεριοχών(ήπαρεχόμενοςάμεσααπότονπελάτη),ταοποίαθαπληρωθούνπρόσθετα。

  4.Q: Είστε据η η η η η……
  Α: Είμαστε επαγγελματικ κ ς κατ τ σκευαστ ζ这个项目起源于此。Έχουμετοεργοστάσιοκαιτιςπειραματικέςεγκαταστάσειςγιατουςπελάτεςγιανακάνουμετηδοκιμήδειγμάτων。

  Θέλετεναμάθετεπερισσότερεςλεπτομέρειεςσχετικάμεαυτότοπροϊόν
  本土知识本geinteresseerdΣκόνηπουσυλλέγειτονέξοχολεπτόμύλοσκονώνb 300 kghθαμπορούσατεναμουστείλετεπερισσότερεςλεπτομέρειεςόπωςτύπος,μέγεθος,ποσότητα,υλικόκλ。π。
  Ευχαριστώ!
  我很高兴见到你。